Podmienky používania


I. Pojmy a definície
 1. Webový portál www.hladamfotografa.sk, hladamfotografa.sk (ďalej len „portál“) je verejne prístupný pre fyzické a právnické osoby (ďalej len „používateľ“).
 2. Portál rozlišuje dva typy používateľov, registrovaný používateľ (ďalej len „profesionál“) a neregistrovaný používateľ (ďalej len „návštevník“).
 3. Prevádzkovateľom portálu je Blue Label Technologies, s. r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).
II. Všeobecné ustanovenia
 1. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú spísané v týchto pravidlách. Používateľ, ktorý nesúhlasí s týmito pravidlami, nesmie služby poskytované prevádzkovateľom využívať.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov používateľov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a súhlasí stým, že nebude využívať služby na portáli na účely, ktoré sú vrozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Služba poskytovaná portálom je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa.
 4. Akékoľvek použitie a šírenie obsahu stránky bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.
 5. Zmena podmienok používania vyhradená.
III. Registrácia profesionála
 1. Registráciou používateľ súhlasí s pravidlami používania portálu. Pri porušení pravidiel používania portálu je prevádzkovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb používateľovi, ktorý tieto pravidlá porušil.
 2. Informácie poskytnuté používateľom musia byť pravdivé, v súlade so skutočnosťou a nesmú iných používateľov služieb portálu uvádzať do omylu. Profesionál je povinný zmenu údajov premietnuť do obsahu svojho profilu v čo najkratšom možnom čase.
IV. Ochrana údajov
 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
 2. Súkromnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom prostredníctvom portálu.
V. Obsah portálu a jeho použitie
 1. Používateľ nesmie nahrávať na portál obsah pornografického, násilného, rasistického či inak ofenzívneho charakteru.
 2. Obsah profilu registrovaného používateľa je v plnej zodpovednosti registrovaného profesionála.
VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah textových, obrazových alebo iných príspevkov užívateľov portálu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť použiť obsah poskytnutý používateľmi na propagáciu portálu a jeho služieb.
 3. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zasiahnuť do obsahu stránky po identifikácii porušenia pravidiel a meniť tento obsah tak aby bol v súlade s pravidlami portálu, dobrými mravmi a s legislatívou Slovenskej Republiky.
 4. Prevádzkovanie portálu a služieb portálu „je tak ako je“ a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie, ani za ich prípadné prerušenie alebo skončenie prevádzkovania a poskytovania na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to prevádzkovateľ nemusí oznámiť a môže to spraviť kedykoľvek.
 5. Prevádzkovateľ nemá okrem povinností spomenutých v týchto pravidlách, žiadne iné povinnosti.